fbpx
משרד עורכי דין מקרקעין מנחם גדרון
פירוק-תאגידים

הקמת אגודה שיתופית בישוב קהילתי לצורך קיום הרחבה

על פי תיקון 8 לפקודת האגודות השיתופיות משנת 2011, נקבע כי הקצאת מקרקעין לאדם לשם רכישת זכות במקרקעין ביישובים קהילתיים בנגב ובגליל, המונים עד 400 בתי אב, תיעשה רק לאחר אישורה של וועדת קבלה אזורית.

ככל שמדובר באגודה חקלאית, על פי תקנות האגודות השיתופיות (חברוּת), תשל"ג-1973 הליכי הקבלה לחברות נקבעים בתקנון האגודה. על המועמד לפעול בהתאם לתקנון, ולעבור את הליך הקבלה בהתאם. וועדת הקבלה של האגודה החקלאית רשאית להפנות את המועמד למכון מיון מטעמה, ולבסוף להעביר למועמד את החלטתה.

בשנים האחרונות, רווחת התופעה של הרחבות קהילתיות במושבים חקלאיים קיימים. במקרה כזה, המושב מעוניין להתרחב ולהוסיף תושבים נוספים, כאשר תושבים אלו לא יהיו חברי האגודה החקלאית, על הזכויות והחובות הכרוכות בכך, ולא יקבלו נחלה חקלאית, אלא מגרש לבנייה בלבד. יחד עם זאת, לרוב מעוניין היישוב כי המועמדים להרחבה הקהילתית יעברו וועדת קבלה אזורית בטרם קבלתם ליישוב.

ככל שמדובר במושב חקלאי בנגב ובגליל, המונה עד 400 בתי אב, כאמור לעיל, ניתן להוציא מהלך זה אל הפועל, רק באמצעות הקמת אגודה שיתופית קהילתית.

תפקידה של אגודה זו בתחילת הדרך – להוות הגוף האמון על ביצוע ההרחבה, איתור מועמדים להתיישבות, פרסום המגרשים וסיוע בקליטת התושבים בישוב. כן נדרשת הקמת אגודה שיתופית קהילתית כחלק מהליך הקבלה של המועמדים להתיישבות בישוב.

בהמשך הדרך, לאחר הקמת ההרחבה הקהילתית, תפקיד האגודה הינו ניהול חיי הקהילה, לרבות פעילות חברתית השומרת על הלכידות הקהילתית, לרבות פעילות חינוכית ותרבותית, וכן גביית מיסים וכספים הנדרשים לצורך הפעילות המבוצעת.

יוער כי ללא הקמת אגודה קהילתית, או ככל שהיישוב אינו עומד בקריטריונים של תיקון 8 לפקודת האגודות השיתופיות, יתבצע שיווק המגרשים ישירות ע"י רשות מקרקעי ישראל. השיווק יתבצע לרוב באמצעות מכרז פומבי, או בפטור ממכרז בשיטת הרשמה והגרלה, באזורי עדיפות לאומית בלבד.

לשם הקמת אגודה קהילתית יש להגיש לרשם האגודות השיתופיות טופס בקשה להקמת האגודה הקהילתית, הכולל: שם האגודה הנבחר, שמות 7 מייסדים בגירים, 3 חברי הוועד הזמני, אישור עו"ד/רו"ח, נוסח תקנון האגודה (ניתן לאמץ תקנון לדוגמא) ומען האגודה – כולל אנשי קשר. לטופס הבקשה יש לצרף:

· טופס תצהיר של אחד המייסדים לגבי ההליכים שקדמו לבקשה לרישום האגודה.

· פרוטוקול אסיפה כללית בה הוחלט על הקמת האגודה הקהילתית.

· כתב הודעה לתושבים בדבר הקמת אגודה קהילתית.

הקמת האגודה הינו הליך מורכב, הן מן הפן המשפטי והם מהפן הקהילתי, ועל כן רצוי להיעזר בשירותיו של עו"ד בעל ניסיון המכיר את התחום על בוריו, על מנת להצליח בהקמה ובביסוס האגודה הקהילתית, אשר תתקיים ותפעל בהרמוניה לצד האגודה החקלאית.

מאמרים נוספים

הליך קבלה ליישובים במגזר הכפרי

על פי הדין כיום, על מנת לרכוש זכות במקרקעין בחלק מן היישובים בישראל, יש לעבור הליך קבלה. במאמר זה נסביר על הליכי הקבלה ביישובים השונים. חשוב להדגיש כי ישנו הבדל בין משמעותי בין הליך הקבלה ליישוב המאוגד כאגודה שיתופית קהילתית, לבין הליך קבלה ליישוב המאוגד כאגודה שיתופית חקלאית.

נחלה חקלאית הינה נכס יקר ערך כשעצמו, שבשנים האחרונות מחירו הולך ומאמיר, והיא מהווה גם נכס מניב, ככל שמנצלים את הזכויות בה ואת הפוטנציאל הכלכלי הגלום בה, באופן מיטבי.

קרא/י עוד