fbpx
משרד עורכי דין מקרקעין מנחם גדרון
פירוק-תאגידים

הערת אזהרה והערת מכר

הערת אזהרה, אשר נרשמת אצל רשם המקרקעין (טאבו) או הערת מכר, אשר נרשמת ככל שרישום הנכס מתנהלת אצל רמ"י או אצל חברה משכנת, נועדה, בין היתר, למנוע עסקאות סותרות, מאוחרות בזמן, וכן להודיע לכולי עלמא כי בעל הזכות התחייב בכתב להעביר את זכויותיו, או התחייב להימנע מלהעבירן.

יש לציין כי ניתן לרשום עסקאות סותרות, אם בעל ההערה מאשר את רישומה או באמצעות צו של בית המשפט.

הערת אזהרה או הערת מכר יש לרשום באופן מיידי לאחר חתימת הסכם המכר, וזאת על מנת להגן על הרוכש בתקופת הביניים שבין חתימת ההסכם לבין רישום הזכויות על שמו. יש לציין כי ככל שהנכס אינו רשום בטאבו, נהוג לרשום גם משכון אצל רשם המשכונות על זכויותיו האישיות של המוכר.

על מנת לרשום הערת אזהרה או הערת מכר, יש להחתים את המוכר במעמד חתימת ההסכם על ייפוי כח ספציפי לשם רישום ההערה אצל רמ"י ובחברה המשכנת, ובמידה ונרשם משכון, יש להחתים את המוכר גם על הודעת המשכון. כמו כן יש להחתים את המוכר על בקשה לאישור להעברת זכויות בנכס, בהתאם לתדריך החברה המשכנת.

יש להתנות את העברת הסכום הראשון בהסכם המכר ברישום הערת אזהרה, או הערת מכר לפי העניין, על מנת למנוע חשיפה, ולו מינימלית, לסיכונים מצד הרוכש.

במידה והעסקה מתבטלת מכל סיבה שהיא, בטרם נרשמו הזכויות על שם הרוכש, חשוב להקפיד שיהיה בידי המוכר ייפוי כח לביטול הערת האזהרה/הערת המכר, על מנת לאפשר ביטול ההערה ועריכת עסקה עם רוכש אחר.

חשוב לציין כי רישום הערת אזהרה או הערת מכר חשובה גם למי שמעוניין ליטול הלוואה מובטחת במשכנתא לצורך מימון הרכישה, שכן בטרם מתן ההלוואה דורש הבנק אישור זכויות מהחברה המשכנת או מרשות מקרקעי ישראל, או נסח טאבו, המעיד על רישום הערת האזהרה/ הערת המכר.

מסיבה זו על הרוכש לדרוש ולקבל מן המוכר בטרם החתימה על הסכם המכר אישור זכויות מרמ"י או מהחברה המשכנת, או נסח טאבו, על מנת לוודא כי לא בוצעה עסקה נוגדת מוקדמת בזמן.

מאמרים נוספים

הליך קבלה ליישובים במגזר הכפרי

על פי הדין כיום, על מנת לרכוש זכות במקרקעין בחלק מן היישובים בישראל, יש לעבור הליך קבלה. במאמר זה נסביר על הליכי הקבלה ביישובים השונים. חשוב להדגיש כי ישנו הבדל בין משמעותי בין הליך הקבלה ליישוב המאוגד כאגודה שיתופית קהילתית, לבין הליך קבלה ליישוב המאוגד כאגודה שיתופית חקלאית.

נחלה חקלאית הינה נכס יקר ערך כשעצמו, שבשנים האחרונות מחירו הולך ומאמיר, והיא מהווה גם נכס מניב, ככל שמנצלים את הזכויות בה ואת הפוטנציאל הכלכלי הגלום בה, באופן מיטבי.

קרא/י עוד